Aanvullende onderbouwing kieskompas

Aanvullende onderbouwing stellingname kieskompas

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen wordt gebruik gemaakt van het kieskompas, dit kieskompas gaat over de onderwerpen die de politieke partijen in Purmerend het meest verdeelhoudt. Niet al deze onderwerpen zijn onderdeel van ons verkiezingsprogramma of staan hierin volledig omschreven. Daarom geven wij op een aantal stellingen een nadere onderbouwing in dit document. De dikgedrukte zinnen zijn de letterlijke stellingen uit het kieskompas en onze uitleg staat eronder. 

De gemeente Purmerend moet experimenteren met het basisinkomen

Hier is Leefbaar Purmerend het niet mee eens. Het basisinkomen is een maatregel die kan worden ingevoerd door de rijksoverheid, maar niet door gemeenten. Een experiment vanuit de gemeente is wat ons betreft dan ook niet logisch. Het is een landelijk thema waar lokale partijen zich wat Leefbaar Purmerend betreft beter niet mee bezig kunnen houden. 

De gemeente moet meer geld investeren in het aantrekkelijker maken van de gemeente voor toeristen

Wij staan neutraal in deze stelling. Toerisme kan een aanjager zijn van de lokale economie, maar de gemeente is niet de enige partij die hierin kan investeren. Dit is een samenspel van met name ondernemers en de gemeente. Wat Leefbaar Purmerend betreft kan de gemeente meer investeren, maar hoeft dit niet per se. Als bijvoorbeeld de ondernemers hierin het voortouw nemen vinden wij dat ook een goede oplossing. Wel zien wij dat, met het samengaan met de Beemster, het onderwerp toerisme belangrijker zal worden dan voorheen en kansen kan bieden. 

Agrarische bedrijven die overstappen op biologische landbouwmethoden, moeten subsidie krijgen van de gemeente

Leefbaar Purmerend is het niet eens met deze stelling. Dat komt niet omdat wij geen voorstander zijn van biologische landbouwmethode, maar omdat wij het geven van landbouwsubsidies niet zien als een taak voor de gemeente. Mochten agrariërs over willen stappen op biologische landbouwmethode zou de gemeente hierin mogelijk wel op een andere manier een helpende hand in kunnen bieden.  

Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) moeten voorrang krijgen op sociale huurwoningen

Leefbaar Purmerend is het niet eens met deze stelling. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een dak boven zijn, ook de statushouders die zijn toegewezen aan onze gemeente. Echter,dat is wat anders dan het zonder meer voorrang verlenen op een sociale huurwoning. Purmerenders die met spoed op zoek zijn naar een woning, omdat zij geen plek meer hebben,komen bijvoorbeeld eerst in een tijdelijke woning. Deze oplossing kan ook worden gebruikt voor statushouders. Wat Leefbaar Purmerend betreft moeten statushouders dus wel een dak boven hun hoofd krijgen, maar hoeft dit niet per se meteen een sociale huurwoning te zijn. 

Er moet een parkeergarage komen bij de Schapenmarkt

Leefbaar Purmerend heeft in het verkiezingsprogramma al aangegeven dat wij graag voldoende parkeerplaatsen willen realiseren aan de rand van de binnenstad. Wij vinden echterdat hierbij goed moet worden gekeken naar de locatie van deze parkeervoorzieningen. De bereikbaarheid van de binnenstad is voor Leefbaar Purmerend minstens zo belangrijk als de parkeergelegenheid. Of de Schapenmarkt hiervoor de beste locatie is valt daarom nog maar te bezien. Voor dit moment staan wij dan ook neutraal in deze stelling. 

Tijdens oud en nieuw mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken op een centrale locatie, de rest van de gemeente wordt vuurwerkvrij

Leefbaar Purmerend is het niet eens met deze stelling. Wat ons betreft hoort vuurwerk bij de viering van oud en nieuw en dit verloopt de laatste jaren goed in onze gemeente. Een centrale plek lijkt ons dan ook niet nodig en zorgt daarnaast voor de nodige logistieke problemen. Oud en Nieuw is bij uitstek een feest wat in huiselijke kring gevierd wordt met familie en vrienden, waarbij vaak ook de nodige alcohol wordt gedronken. Het lijkt ons geen goed idee om onze inwoners massaal om 12 uur naar een centrale plek te laten komen. Wel vinden wij dat de gemeente volledig moet blijven inzetten op de aanpak van illegaal vuurwerk en het afsteken van vuurwerk op momenten dat dit niet is toegestaan. 

De gemeente moet meebetalen aan gezond eten op scholen

Deze stelling heeft twee kanten. Enerzijds gezond eten en anderzijds de betaalbaarheid hiervan. Leefbaar Purmerend vindt het stimuleren van gezond eten in de basis een wenselijk streven. Dit kan bijvoorbeeld door voorlichting en door in gesprek te gaan met scholen over het aanbod van het eten. Wij vinden echter niet dat het de taak is van de gemeente om hieraan mee te betalen. Op de meeste scholen wordt eten verkocht door een derde partij, die wordt uitgekozen door de onderwijsinstelling. Wij vinden het de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de scholen zelf om hierbij te letten op het aanbod van het eten. Daarnaast speelt ook de verantwoordelijkheid van ouders een rol bij het eten wat jongeren tot zich nemen. Daarom zijn wij het niet eens met deze stelling.

De gemeente moet schoolzwemmen weer mogelijk maken ook al kost dat geld

Leefbaar Purmerend is het niet eens met deze stelling, onze gemeente kent immers een uitgebreide regeling voor kinderen die opgroeien in armoede. Daarmee is het voor ieder kind mogelijk om een zwemdiploma te halen. Los daarvan is het leren zwemmen van kinderen geen verantwoordelijkheid van de school, maar van de ouders zelf. De scholen kunnen het invoeren van schoolzwemmen ook moeilijk inpassen in het al zo volle schema wat kinderen tegenwoordig op scholen hebben. Het invoeren van het schoolzwemmen zou wat ons betreft dan ook een stap terug in de tijd zijn. 

Wanneer de toelage voor jeugdzorg vanuit het Rijk ontoereikend is, moet de gemeente dit met eigen geld aanvullen

Wat Leefbaar Purmerend betreft mag niemand buiten de boot vallen (zoals wij het altijd hebben gesteld). De gemeente kan daarbij dus niet zeggen dat ze iemand niet helpen als het geld op is. Dit is niet alleen moreel gezien uit den boze, het is ook een wettelijke taak van de gemeente om iedereen met een hulpvraag te helpen op dit gebied. Deze stelling onderschrijven wij dan ook van harte. 

Inwoners moeten de mogelijkheid hebben om besluiten van de gemeenteraad tegen te houden (correctief referendum)

Deze stelling kan Leefbaar Purmerend niet ondersteunen. Purmerend kent op dit moment al een referendumverordening om raad te geven aan het stadsbestuur. Hiervan is tot op heden nog geen gebruik gemaakt, maar dit middel kan wel worden gebruikt. Voor Leefbaar Purmerend is het veel belangrijker om de informatievoorziening en inspraak aan de voorkant goed te regelen, zodat een referendum helemaal niet nodig is. Wij vinden deze stelling dan ook te ver gaan. 

Er moet een jongerenraad komen

Leefbaar Purmerend heeft geen behoefte aan een jongerenraad. Bij onze partij kan iedereen zich aanmelden, ook de jongeren uit Purmerend. Onze partij heeft een historie van veel jeugd in de partij. Ook nu weer staan er bij de eerste 5 kandidaten 2 mensen onder de 23 jaar. Een jongerenraad is in het verleden vaker geprobeerd, maar nooit succesvolgebleken. Dat heeft vooral te maken met het gebrek aan slagkracht van zo’n jongerenraad. Wat ons betreft hoeft dit dan ook niet nogmaals geprobeerd te worden. Wij roepen andere partijen vooral op om zich ook zo open te stellen voor jongeren. 

De inkomensgrens voor gemeentelijke minima-voorzieningen moet omhoog, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken

Het verhogen van de inkomensgrens is geen doel op zichzelf voor Leefbaar Purmerend. Als er vanuit de gemeentelijke organisatie, of daarbuiten, het signaal zou komen dat onze inwoners geen gebruik kunnen maken van regelingen die zij wel hard nodig hebben, kan de inkomensgrens worden verhoogd. Vooralsnog zien wij daarvoor geen dringende noodzaak. Daarom staan wij ook neutraal in deze stelling.