Verkiezingsprogramma 2018-2022

pdf

 

Leefbaar Purmerend, Hét lokale alternatief

Leefbaar is de partij die weet wat er speelt en die weet wat onze inwoners bezighoudt. Daar waar onze wethouder in het verleden (2002-2006) ruim 2000 ontevreden burgers persoonlijk bezocht, luisteren wij vandaag de dag nog steeds naar onze inwoners. We hebben dat o.a. laten zien bij de komst van een AZC en een Islamitische school, bij de verkeerde plannen voor een ROC (locatie niet goed overwogen), bij de woningbouwplannen op het Drontermeer, bij plannen voor extreme hoogbouw in het centrum en bij de onzalige plannen om het Beusebos te vernietigen voor een hotel.

Met een sterk vernieuwde groep kandidaten, staan we klaar om ons ook komende jaren weer in te zetten voor U. Naast de nodige ervaring, vindt u op onze lijst maar liefst 3 vrouwen en 3 jongeren onder de 20 jaar.

Daar waar collegepartijen afgelopen jaren veel beloofden en de toezegging deden om te willen luisteren naar de burgers, is daar maar bar weinig van terechtgekomen. Als u wilt dat er echt iets verandert, er echt naar u geluisterd wordt en als u echt betrokken wilt worden bij de besluitvorming in onze mooie stad, stem dan 21 maart op Leefbaar Purmerend.

Wij gaan niet voor grote prestige objecten, maar voor plannen waar velen in onze stad baat bij hebben, zoals:

 • We vinden dat er sneller en meer sociale huurwoningen gebouwd moeten worden: de wachtlijsten moeten weg. En er moeten goedkope (tijdelijke) woningen komen voor jongeren.
 • We willen stoppen met voorrang geven bij woningtoewijzing aan statushouders en willen nu en in de toekomst geen AZC.
 • We willen het onderhoud van de openbare ruimte sterk verbeteren (denk o.a. aan groen, betere fietspaden, vervuiling en verpaupering tegengaan) en willen het afval scheiden op een goede efficiënte manier, zonder ergernissen voor onze inwoners en bedrijven. De grijze restafvalcontainer moet dus wekelijks worden geleegd.
 • We willen eenzaamheid van onze inwoners (veelal ouderen) tegengaan.
 • We staan voor een veilige stad voor iedereen. De wijkagent moet zichtbaar zijn in de wijken en er moet keihard worden opgetreden tegen overlast, zoals dealen en vuurwerkoverlast. Waar zinvol geacht moeten we cameratoezicht uitbreiden.
 • Tot slot zijn we tegen lastenverzwaringen, willen we kijken waar o.a. de afvalstoffenheffing omlaag kan en willen we de hondenbelasting afschaffen.

Wilt u dat bovenstaande aansprekende zaken geregeld gaan worden en wilt u niet dat er, zoals afgelopen jaren, geld over de balk wordt gesmeten door grote budgetoverschrijdingen (zwembad, theater en sporthal) en prestige objecten, laat uw stem dan op 21 maart horen en stem op Leefbaar Purmerend.

Leefbaar Purmerend, de naam zegt het al, wil Purmerend voor iedere bewoner en bezoeker van onze mooie stad, qua leefbaarheid verbeteren. We zijn de partij, die weet wat er leeft en speelt en zich graag in wil zetten om o.a. bovenstaande zaken, die goed zijn voor onze stad, inwoners en bedrijven, tot stand te brengen.

Dus laten we samen deze mooie stad nog Leefbaarder maken en houden.

Laat u horen, laat uw stem niet verloren gaan op 21 maart. Stem lokaal, stem Leefbaar Purmerend, hét lokale alternatief.

Arie-Wim Boer, Lijsttrekker

Algemene Zaken en Financïen

Invloed burgers 

 • Bewoners blijven betrekken bij:
  • Veranderingen in hun directe woon- en leefomgeving
  • Grootschalige nieuwe projecten in Purmerend
  • Ontwikkelingen op het gebied van openbare veiligheid

 Openbare orde en veiligheid                                                                           

 • Vergroten (gevoel van) veiligheid en versterken van toezicht en handhaving. Meer zichtbaarheid van politie en (algemene) terugkoppeling (via de media) van resultaten door de politie
 • Tegen iedere vorm van discriminatie op grond van artikel 1 van de Grondwet
 • Streven naar zo min mogelijk overlast voor de inwoners van Purmerend, zoals dealen in de wijken, vuurwerkoverlast, en hangplekken en vernielingen, etc.
 • Waar nodig (uitbreiding) cameratoezicht, met name bij verzorgingstehuizen (ouderencomplexen), winkelcentra, parkeergelegenheden, en uitgaansgebieden (bijv. P3, bioscoop, stations, etc.)
 • Ondersteunen burgerinitiatieven op het gebied van veiligheid

Financiën

 • Geen onnodige verhogingen van gemeentelijke belastingen en heffingen
 • Afschaffen hondenbelasting, maar handhaving intensiveren (opruimplicht en loslopen van honden)
 • Alle gemeentelijke tarieven kostendekkend; onderzoek naar verlagingen, zoals rijbewijzen, paspoorten, etc.
 • Eerste uur parkeren gratis maken op doordeweekse dagen
 • Geen bezuinigingen op de zorg (WMO, jeugdzorg en participatie)

Waar gaan we het van betalen?

 • Geen overbodige dure geldverslindende projecten (zoals de melkwegbrug en verbouwing van het stadhuis)
 • Verkopen van grond voor o.a. meer woningbouw (met name ook sociale huurwoningen, ouderen- en jongerenwoningen)
 • Snellere ontwikkeling van het gebied Wagenweg en mogelijk maken van woningbouw in de nabijheid van McDonalds
 • Versoepelen van vestigingseisen om de ontwikkeling van Baanstee Noord te versnellen
 • Intensiveren samenwerking tussen gemeente en het bedrijfsleven om kosten en risico’s te verlagen
 • Stimuleren van bewoners initiatieven (bijv. beheer en onderhoud groenvoorzieningen door particulieren; gemeente brengt beplanting aan en particulieren zorgen voor onderhoud)
 • Versnelde verkoop van leegstaande gemeentelijke gebouwen
 • Realisatie gemeentelijk aanbestedings- en subsidiebureau (experts die effectief en efficiënt inkopen en gebruik maken van beschikbare subsidieregelingen)
 • Stimuleren aanleg recreatieve voorzieningen (bijv. camping Purmerbos, pannenkoekhuis in Purmerbos, midgetgolfbaan, etc.)

Stadsontwikkeling & Stedelijkbeheer

Woningbouw

 • Geen AZC of grootschalige opvang asielzoekers in Purmerend
 • Meer (betaalbare) huur- en koopwoningen (max. benutting van beschikbare ruimten zonder groen en natuur geweld aan te doen)
 • Meer tijdelijke jongerenwoningen, met behoud van plek op wachtlijst (handhaven inschrijfduur)
 • In de binnenstad historiserend blijven bouwen en tevens het behouden van historische panden
 • Meer levensloopbestendige woningen bouwen (doorgroei woningen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen)
 • Géén hoogbouw in historische binnenstad (zoals plannen voormalig postkantoor)
 • Win-win situatie creëren door jongeren goedkope woonvoorziening aan te bieden in verzorgingstehuizen met als tegenprestatie eenzaamheid ouderen tegen te gaan
 • Waar mogelijk leegstaande gebouwen ontwikkelen tot (jongeren)woningen
 • Afschaffen voorrangsregels woningtoewijzing voor statushouders (gemeente blijft zorgdragen voor adequate tijdelijke voorzieningen voor deze doelgroep)
 • Stimulering doorstroming vanwege “scheefwonen”; verhuizen mogelijk maken door middel van subsidies
 • Starterslening om “starters” de kans te bieden ook woningen te kopen 

Economische zaken

 • Bevorderen van (duurzame) ondernemersinitiatieven
 • Betrekken ondernemers bij verdere stadsontwikkeling
 • Verminderen regelgeving en versnellen vergunningverlening
 • Bevorderen plaatselijke werkgelegenheid
 • Versoepelen vestigingsvoorwaarden voor bedrijven
 • Leegstand in de binnenstad tegengaan
 • Plaatsen digitale entreeborden evenementen bij stadsgrens

Binnenstad

 • Realiseren parkeervoorziening in (de nabijheid van) de binnenstad
 • Onderzoek naar realisatie bioscoop, bowling en discotheek in de binnenstad
 • Professionaliseren (thema)markten in Purmerend (bijv. kleinvee, planten, antiek etc.)
 • Jaarlijks terugkerende ijsbaan, kerstboom en kerstmarkt op de Koemarkt
 • Behouden evenementen en festiviteiten in binnenstad (Reuring, Poortersfeesten, Purmerend onder stoom, etc.)
 • Bouw openbare toiletten in binnenstad (24 uur open)
 • Geen verwijdering terrassen bij evenementen en indien niet anders kan korting op precario
 • Terrasschermen en overkappingen mogelijk maken op de Koemarkt 

Verkeer en openbaar vervoer

 • Onderzoek naar zoveel mogelijk rotondes ter verbetering van de doorstroming van het verkeer
 • Beter onderhoud en verlichting fiets- en voetpaden
 • Vergroten veiligheid voor fietsers en wandelaars nabij scholen (o.a. zebrapaden)
 • Plaatsen vangrail langs verhoogde weg nabij Leeghwaterbad
 • Betere planning wegwerkzaamheden in de gemeente
 • Behoud van het fijnmazige openbaar vervoer netwerk in en rondom Purmerend
 • Zorgen voor lage beplanting bij kruispunten 

Natuur en milieu

 • Behoud van het Beusebos
 • Samen met de inwoners van Purmerend zo snel en goed mogelijk toewerken naar een aardgas vrije gemeente, mits het geen extra kosten gaat betekenen voor de inwoners
 • Geen onnodige bomenkap (zoals bij vervanging van riolering)
 • Structurele verbetering van het onderhoud openbaar groen
 • Terugplaatsen openbare vuilnisbakken en beter opruimen zwerfvuil
 • Verbeteren inzameling plastic afval in de hele gemeente en waar mogelijk verdere verbetering van de afvalscheiding
 • Blijvend gratis verstrekken milieuvriendelijk strooizout
 • Minimaal vanaf april t/m september de grijze vuilcontainer wekelijks legen
 • Zoveel mogelijk gebruik maken van duurzamer ledverlichting
 • Geen verstoring van dieren bij gemeentelijke werkzaamheden

Onderhoud en beheer wijken

 • Versneld inlopen van achterstallig onderhoud (parken, groen en fietspaden)
 • Versterken inspraak bewoners en bedrijven bij inrichting openbare ruimte
 • Vaker en vollediger maaien grasvelden en groenstroken
 • Aanleg glasvezel in heel Purmerend

Welzijn & Sociale Zaken

Mindervaliden 

 • Goede toegankelijkheid van openbare voorzieningen
 • Verbeteren bestrating waar mindervaliden hier hinder van ondervinden 

Jongeren

 • Veilige en gevarieerde uitgaansmogelijkheden
 • Verbeteren aanbod en onderhoud speelvoorzieningen in alle wijken
 • In gesprek blijven met jongeren bij het oplossen van problemen
 • Stimuleren realisatie uitgaansgelegenheid voor jongeren van 14 tot 18 jaar 

Ouderen

 • In gesprek blijven met ouderen bij oplossen van problemen
 • Tegengaan van eenzaamheid
 • Meer veiligheidsmaatregelen bij ouderenvoorzieningen en -woningen

Sociale zaken, maatschappelijke hulpverlening en zorg

 • Voortzetting vernieuwd gemeentelijk armoedebeleid
 • Het toestaan van plaatsen van behuizing voor de verzorging van hulpbehoevende familieleden
 • Voorkomen dat inwoners met een beperking buiten de boot vallen
 • Blijvende aandacht voor decentralisatie van overheidstaken (participatiewet, WMO en jeugdzorg)
 • Harde aanpak van sociale fraude (lik-op-stukbeleid)
 • Verbeteren van opvang dak- en thuislozen
 • Verdere stimulering van vrijwilligerswerk (bijv. door verstrekken van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag) 

Sport en Recreatie

 • Stimuleren aanleg voorzieningen zoals camping, horeca en recreatie (o.a. in het Purmerbos)
 • Verruimen reclame-uitingen door sportverenigingen
 • Aanleg buitenzwembad (mits financieel verantwoord) 

Cultuur

 • Meer evenementen mogelijk maken in het Leeghwaterpark 

Onderwijs

 • Tegengaan langdurig gebruik van noodlokalen
 • Behoud ROC in Purmerend, maar tegen huidige nieuwbouwplannen in het Karekietpark
 • De gemeente neemt problemen m.b.t. scholen serieus en spant zich in om te komen tot oplossingen
 • Scholen stimuleren het roken tegen te gaan
 • Gezondheidsinitiatieven van scholen stimuleren (voorbeeldfunctie naar de jeugd)