Verkiezingsprogramma 2022-2026

Verkiezingsprogramma  (pdf)

Voor een stad waar je graag in leeft, stem Leefbaar Purmerend

Leefbaar Purmerend is een partij van Purmerenders voor Purmerenders, maar na deze verkiezingen ook voor Beemsterlingen. Wij zijn ontstaan om onze gemeente mooier en beter te maken voor onze bewoners en ondernemers en kijken daarbij niet naar landelijke politiek. De inwoner van Purmerend staat bij ons voorop. Dat heeft ervoor gezorgd dat we de laatste jaren veel dingen hebben kunnen realiseren voor onze stad. Zo heeft Leefbaar Purmerend ervoor gezorgd dat er meer tijdelijke woningen zijn gerealiseerd, zodat onze inwoners die het zwaar hebben toch een dak boven hun hoofd hebben. Ook hebben we gezorgd voor een openbaar toilet op de schapenmarkt waar ook mindervaliden goed gebruik van kunnen maken. Verder heeft Leefbaar Purmerend zich bijvoorbeeld ingezet voor de nieuwe parkeergarage in de binnenstad en hebben wij werk gemaakt van preventielessen (voor het tegengaan van bijv. drugsgebruik) op onze Purmerendse basisscholen. Ons uitgangspunt is goed te luisteren naar onze bewoners en de stad voor iedereen leefbaar te houden door met name te kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

Om dat te doen werkt onze partij met betrokken Purmerenders die al voor langere tijd een binding hebben met de stad. Juist daarom is Leefbaar Purmerend een echte ‘lokale’ partij waarbij iedereen welkom is. Voor onze visie hanteren wij vier hoofdthema’s die belangrijk zijn voor onze groeiende gemeente:

“Wonen in een fijne stad” gaat voor ons over de mogelijkheid om te kunnen wonen in Purmerend en hoe we de leefomgeving van onze bewoners prettig kunnen houden. Aan de ene kant gaat dat om veel bouwen, om de woningzoekende aan een huis te helpen en aan de andere kant gaat dat over de inrichting van de openbare ruimte. Het is niet alleen belangrijk dat het fijn wonen is binnen je eigen huis, om geluk te kunnen ervaren moet er bijvoorbeeld ook voldoende groen aanwezig zijn in de directe leefomgeving en speelvoorzieningen voor onze opgroeiende jongeren. En wat te denken van voldoende parkeervoorzieningen en de bereikbaarheid van de belangrijkste plekken in onze stad zoals de binnenstad en het Purmerbos? Ook dat hoort bij het leven in een fijne stad.

“Genieten van vrijetijd” gaat voor ons over de maatschappelijke voorzieningen in de gemeente, zoals sport en cultuur, maar ook het uitgaansgebied van de binnenstad valt hier onder. Een gemeente die meer bewoners gaat huisvesten zal ook moeten zorgen dat deze mensen gebruik kunnen maken van voorzieningen. Eén van de voorzieningen waar Leefbaar Purmerend al lange tijd voor pleit en die wat ons betreft nu echt gerealiseerd zou moeten worden is een buitenzwembad.

“Iedereen doet mee” gaat voor ons over een inclusieve samenleving waar iedereen aan mee kan doen. Of het nu gaat om een lichamelijke of psychische beperking of een gebrek aan financiële middelen, iedereen moet deel uit kunnen maken van onze samenleving.

“Klaar voor de toekomst” gaat voor ons over alle besluiten die de gemeente nu neemt en die effect hebben op onze toekomst. Een duurzame gemeente kijkt verder dan de dag van vandaag en is bijvoorbeeld al bezig met de energievoorziening voor later. Duurzaamheid zien wij dan ook niet als een trend maar als noodzaak voor de toekomst.

De Beemster als uniek gebied in onze gemeente

De Beemster is eigenlijk altijd al een beetje onderdeel geweest van Purmerend en andersom. Purmerenders gaan naar de Beemster voor de rust en de groene omgeving. Beemsterlingen gaan naar Purmerend voor de vele voorzieningen. En wat te denken van vervlogen tijden waar de Koemarkt en Schapenmarkt hun naam aan te danken hebben. De Beemster en Purmerend hebben elkaar altijd versterkt en zullen dat óók na de fusie blijven doen. Het enige verschil is dat beide plaatsen nu zullen worden bestuurd door één gezamenlijk stadsbestuur. Dit heeft zowel voor- als nadelen en wij begrijpen de mogelijke gevoeligheid die hierachter zit. Hoe dan ook, Leefbaar Purmerend heeft geen enkele intentie om de Beemster anders te behandelen dan de huidige gemeenteraad. De Beemster is een mooie plaats en verdient een gemeentebestuur die dat ook erkent. Toch beseffen wij ook dat niet alle Purmerenders kennis zullen hebben van de specifieke problematiek in de Beemster en andersom. Leefbaar Purmerend zal zich er hard voor maken om al het moois van de Beemster zoveel mogelijk te laten zoals het is. De dorpskernen zijn plaatsen op zichzelf en verdienen hun eigen voorzieningen. In ons verkiezingsprogramma gaat meerdere keren over “de stad”, hieronder verstaan wij zonder meer ook de verschillende dorpskernen in de Beemster.

Leefbaar Purmerend gaat uit van een succesvolle fusie in januari, waarbij uiteindelijk een betere situatie zal ontstaan voor alle inwoners! Op naar een mooie, nieuwe gemeente die klaar is voor de toekomst!

Kandidatenlijst

 1. Chris Boer
 2. Arie-Wim Boer
 3. Kathleen Visser-Schotman
 4. Hans Tulleners
 5. Pim Misdorp
 6. Fanny Leen
 7. Rob Pieterse
 8. Bram Bonhof
 9. Frank Vogtschmidt
 10. Henk Heida

Wonen in een fijne stad

Wonen is een veel besproken onderwerp binnen onze gemeente, iedereen wil wonen op een fijne plek en dat is door de krapte op de woningmarkt niet altijd mogelijk. Als gemeente moeten we daarom zo snel mogelijk, zo veel mogelijk woningen laten bouwen en dat faciliteren. Maar bij wonen op een fijne plek hoort meer dan alleen de woningen zelf, het gaat ook om de omgeving waarin je leeft. Een groene en goed toegankelijke openbare ruimte is dan ook waar wij voor staan. Maar ook voldoende parkeervoorzieningen en de bereikbaarheid van plekken zoals de binnenstad is belangrijk.

Er moet zoveel mogelijk gebouwd worden in alle segmenten

Het zal geen verrassing zijn dat ook Leefbaar Purmerend graag meer woningen wil laten ontwikkelen in onze gemeente. Dat doet de gemeente niet zelf, hiervoor moet zorgvuldig samen worden gewerkt met projectontwikkelaars en woningbouwcoöperaties. Wij vinden het belangrijk dat er wordt gebouwd in alle segmenten. Sociale huurwoningen maar bijvoorbeeld ook middeldure huur-en koopwoningen. Er zijn namelijk ook veel mensen die niet kunnen doorstromen uit een (kleinere) sociale huurwoning, omdat er ook weinig andere woningen beschikbaar zijn in een wat duurder segment. Om te zorgen dat die verhuismobiliteit opgang komt moet er worden gebouwd in alle segmenten. Verder moet bij de realisatie van woningen worden gedacht aan de specifieke doelgroepen die gehuisvest moeten worden, zoals bijvoorbeeld jongeren en senioren. Naast onze jongeren verdienen ook senioren nadrukkelijk onze aandacht, zodat zij kunnen wonen in een woning en omgeving meer passend bij hun leeftijd.

En daarom streeft Leefbaar Purmerend naar:

 • Zo snel mogelijk, zo veel mogelijk woningen bouwen;
 • Niet per project kijken naar percentages sociale huur maar dit per wijk te bekijken;
 • Ook buiten de huidige bebouwde omgeving kijken naar mogelijkheden voor woningbouw;
 • Bij bouwprojecten extra inzet te plegen voor de realisatie van jongerenwoningen en ouderenwoningen;
 • Bewoners die de woningen het hardste nodig hebben voorrang blijven verlenen op een sociale huurwoning;
 • Doorstroming op de woningmarkt te stimuleren door voldoende middelen beschikbaar te stellen voor verhuissubsidies.

 Het onderhoud van de openbare ruimte moet sterk worden verbeterd

Voor zowel huidige bewoners als nieuwe bewoners draait een fijne leefomgeving voor een groot deel ook om de openbare ruimte waar zij instappen als zij de voordeur verlaten. Leefbaar Purmerend vindt dat deze gemeentelijke taak momenteel te weinig aandacht krijgt. Dat heeft voor een groot deel te maken met de kosten die hier tegenover staan. Toch vinden wij dat de gemeente haar inwoners tekort doet als de openbare ruimte niet beter wordt onderhouden. Bij de openbare ruimte kan worden gedacht aan openbaar groen, maar ook aan fiets- en wandelpaden. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de veiligheid in onze openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld het tegengaan van de overlast van groepen mensen die onrust stoken in onze (binnen-)stad.

En daarom streeft Leefbaar Purmerend naar:

 • Een verhoging van het (onderhouds-)niveau van het openbaar groen;
 • Het sneller verbeteren van de kwaliteit van de fiets- en voetpaden;
 • Voor de veiligheid van onze bewoners: naast preventie ook inzetten op hardere en duidelijke aanpak van overlast en onveilige situaties;
 • Bewonersinitiatieven over de directe leefomgeving omarmen en kijken naar mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden;

De hondenbelasting moet worden afgeschaft

Gemeentelijke belastingen zijn en blijven nodig om extra uitgaven te kunnen doen voor onze gemeente, maar zijn nadrukkelijk geen verdienmodel. Echter vinden wij dat er bij het realiseren van verschillende plannen ook keuzes moeten worden gemaakt met betrekking tot de gemeentelijke financiën. Hiermee bedoelen wij dat de gemeente goed moet prioriteren waar het geld aan wordt uitgegeven. Daarmee is het in onze ogen zelden noodzakelijk om de gemeentelijke belastingen te verhogen. Sterker nog, van een gemeentelijke belasting als de hondenbelasting zijn wij helemaal geen voorstander. Wat ons betreft horen alle huisdieren bij onze samenleving en horen we die niet apart te belasten.

En daarom streeft Leefbaar Purmerend naar:

 • Het tot een minimum beperken van lokale belastingverhogingen;
 • Mocht het voorkomen dat de gemeente financiële meevallers kent is het logisch om dit direct of indirect terug te geven aan de inwoners;
 • Het afschaffen van de hondenbelasting.

De binnenstad moet beter bereikbaar worden voor bestemmingsverkeer

In een groeiende stad die steeds drukker wordt is het een uitdaging om te zorgen voor een goede bereikbaarheid en voldoende parkeervoorzieningen. Helemaal wanneer het gaat om plekken die gebouwd zijn in een tijd dat er nog veel minder verkeer was. Een voorbeeld daarvan is onze binnenstad. Om toekomstgericht met onze gemeente om te gaan zullen we bij dit soort plekken goed moeten nadenken over mobiliteit. Met mobiliteit bedoelen we niet alleen auto’s maar ook fietsers en het openbaar vervoer. “Hoe gaan we om met grote voorzieningen zoals een Mbo-school midden in een woonwijk?” en “Hoe zorgen we dat iedereen de binnenstad goed kan bereiken?” zijn vragen die onze partij bezighoudt. Om te voorkomen dat er grote problemen ontstaan moet er vóór realisatie van grote projecten een duidelijke visie zijn op de manier waarop we omgaan met bereikbaarheid. Juist daarom heeft Leefbaar Purmerend meegedacht over de nieuwe parkeergarage in de binnenstad.

En daarom streeft Leefbaar Purmerend naar:

 • Een opnieuw ingerichte binnenstad waarbij de inrichting vooral wordt gericht op de bezoekers van de binnenstad. Hierbij ontstaat meer ruimte voor de fietsers en bestemmingsverkeer;
 • Blijven zorgen voor voldoende parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad;
 • Bij grote projecten een uitgebreider bereikbaarheidsonderzoek doen en kosten voor aanpassingen tijdig in kaart brengen;
 • Het invoeren van een stadsbus via de ov-concessie of vanuit de gemeente zelf.

Dieren moeten een plek hebben in onze gemeente

In de groeiende gemeente Purmerend zijn niet alleen steeds meer mensen aanwezig, ook veel dieren leven in onze gemeente. Of het nu gaat om huisdieren of wilde dieren, deze dieren verdienen aandacht. Dat betekent dat er rekening moet worden gehouden met wilde dieren door voldoende groen te behouden, maar daarnaast bijvoorbeeld ook dat we voldoende uitlaatplaatsen moeten hebben voor honden. In een enkel geval kunnen mens en dier ook last van elkaar hebben, dan is het voor Leefbaar Purmerend belangrijk dat er een oplossing wordt gezocht die werkt voor mens en dier.

En daarom streeft Leefbaar Purmerend naar:

 • Het zoveel mogelijk behouden en beter onderhouden van de hondenuitlaat structuur in de stad en deze structuur mogelijk uit te breiden naar de Beemster;
 • Zoveel mogelijk rekening houden met wilde dieren en insecten door groen te behouden en bij te planten (zoals de bij-vriendelijke bermen);
 • Meeuwen overlast te bestrijden door voor deze vogels een natuurlijke plek te creëren buiten het bebouwde gebied.

Genieten van vrijetijd

Een stad is meer dan een verzameling huizen, mensen gaan dicht bij elkaar wonen om een reden: In een stad is veel te beleven. Zo kijkt Leefbaar Purmerend ook naar de gemeente; naast een fijn huis biedt onze gemeente tal van stedelijke voorzieningen zoals de binnenstad, sportverenigingen en culturele instellingen. Het is niet alleen belangrijk dat deze zaken beschikbaar zijn in onze gemeente, maar ook dat iedereen die dat wil er gebruik van kan maken.

De gemeente Purmerend verdient een buitenzwembad

Een groeiende gemeente zal ook moeten meegroeien op het voorzieningenniveau. Dat betekent dat er niet alleen woningen moeten worden toegevoegd, maar ook voorzieningen voor de mensen die gaan wonen in deze nieuwe woningen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld sport-, cultuur- en uitgaansgelegenheden. Om het voorzieningenniveau van een stad op peil te houden moet de gemeente samenwerken met ondernemers en verenigingen.

En daarom streeft Leefbaar Purmerend naar:

 • Een buitenzwembad realiseren bij het Leeghwaterbad;
 • Een onderzoek doen naar de aanleg van een groter evenemententerrein aan de rand van de stad;
 • Meer openbare buitensportlocaties in de woonomgeving;
 • Als gemeente niet alleen aandacht hebben voor nieuwe woningen, maar ook voor het verbeteren en uitbreiden van voorzieningen zoals winkelcentra, ontmoetingsplekken en sportlocaties.

 Er moet een duidelijke visie worden opgesteld over de binnenstad van Purmerend

Om in de toekomst te zorgen dat de gemeente Purmerend een levendige stad blijft waar voor alle bewoners in de stad genoeg is te doen, is het van groot belang om een visie te hebben hoe dit te doen. Hierbij moet niet alleen worden gekeken naar de dag van vandaag, maar ook naar de toekomst waarin de gemeente Purmerend gaat groeien. Bewoners, verenigingen en ondernemers spelen hierin een cruciale rol en moeten centraal staan bij het ontwikkelen van een visie op de toekomst door hun inbreng op te halen en mee te nemen bij toekomstige investeringen.

 En daarom streeft Leefbaar Purmerend naar:

 • Een concrete toekomstvisie voor de binnenstad opstellen, zodat deze aantrekkelijk blijft voor bewoners en bezoekers van de stad;
 • Met bewoners, verenigingen en ondernemers onderzoeken hoe we het aanbod van sport en cultuur beter kunnen afstemmen op de toekomst.

Sport en cultuur moeten voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn

In de samenleving is het niet voor iedereen even gemakkelijk om gebruik te maken van sport en cultuur. Dat kan komen omdat het door een lichamelijke of geestelijke beperking lastig is om hier te komen of om hier aan deel te nemen, maar het kan ook ontoegankelijk zijn omdat er simpelweg geen geld voor is. Wij vinden dat ondanks de verschillen tussen mensen iedereen de kans moet krijgen om te sporten of te genieten van cultuur.

En daarom streeft Leefbaar Purmerend naar:

 • Een Sportpas voor iedereen (een aantal gratis lessen voor een sport naar keuze);
 • Via basisscholen alle ouders informeren over de (financiële) ondersteuning die de gemeente biedt voor sport en cultuur;
 • Een onderzoek naar het aanbod van sport en cultuur voor mensen met een beperking en zo nodig te kijken waar het aanbod kan worden vergroot.

Jongeren moeten het leuk blijven vinden om in Purmerend te wonen

Een gemeente zonder jongeren is een vergrijzende gemeente zonder toekomst. Daarom vinden wij het belangrijk om de jongeren blijvend te binden aan onze gemeente. Wat veel jongeren zoeken in een andere gemeente is veelal vrijetijdsbesteding, terwijl we daar in Purmerend zelf ook heel goed in zijn. Het is daarom van belang om sport, cultuur en uitgaansleven zo met elkaar te laten samenwerken dat er ontmoetingsplekken voor jongeren ontstaan waarmee zij niet alleen een binding houden met elkaar maar ook met Purmerend.

En daarom streeft Leefbaar Purmerend naar:

 • Het aanbod aan vrijetijdsbesteding duidelijker onder de aandacht te brengen van jongeren door bijvoorbeeld een campagne via stadspromotie;
 • Gericht op jongeren (ook tussen 12 en 17 jaar) te kijken naar het huidige aanbod van vrijetijdsbesteding en ontmoetingsplaatsen en waar nodig te investeren om dit te verbeteren;
 • Samenwerkingen tussen sport, cultuur en de binnenstad stimuleren door als gemeente deze sectoren nauwer met elkaar in verband te brengen.

Iedereen doet mee

Het voordeel van leven in Nederland is dat wij als land de mogelijkheden hebben om ervoor te zorgen dat mensen die het moeilijk hebben geholpen kunnen worden door de overheid en elkaar. Van dat voorrecht moet volgens Leefbaar Purmerend zo goed mogelijk gebruik worden gemaakt. Of het nu gaat om een fysieke/mentale beperking of om armoede, iedereen verdient in onze samenleving een eerlijke kans.

Zoveel mogelijk gelijke kansen creëren voor onze inwoners

Niet iedereen in onze gemeente is in staat om zijn of haar leven te leiden zoals gewenst. Wij vinden het belangrijk dat deze bewoners de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om met een zetje in de rug zoveel mogelijk deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Eerder heeft onze partij altijd gezegd dat er niemand buiten de boot mag vallen. Het gaat daarbij voor ons om passende hulp voor eenieder die dat nodig heeft. Daarbij is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de gemeente bepaalde hulp of sturing oplegt, mensen moeten hier wel zelf voor kiezen.

En daarom streeft Leefbaar Purmerend naar:

 • Als gemeente zoveel mogelijk anderen stimuleren om te werken met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt (Werkom);
 • Zorgen dat de gemeentelijke informatie voor iedereen begrijpbaar is door hiervoor voldoende hulp te bieden;
 • Zorgen dat alle openbare ruimtes en gebouwen goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking;
 • Bij een hulpvraag aan de gemeente transparant te communiceren over aanbod van zorg en de verschillen tussen ‘zorg in natura’ en een ‘persoonsgebonden budget’.

Voor basisbehoeftes moet geld geen rol spelen

Niet iedere bewoner van onze gemeente heeft evenveel te besteden. Dat wil volgens Leefbaar Purmerend niet zeggen dat deze bewoners geen recht hebben op basisbehoeften. Daarom zijn er vanuit de gemeente gelukkig ook veel regelingen die zorgen dat bewoners ondanks een gebrek aan middelen bijvoorbeeld kunnen zorgen dat hun kinderen kunnen sporten of een zwemdiploma kunnen halen. Echter, aan armoede kleeft vaak een gevoel van schaamte waardoor hulp niet altijd actief wordt gezocht.

En daarom streeft Leefbaar Purmerend naar:

 • Meer aandacht voor de minimaregelingen die er op dit moment zijn door hiervoor aandacht te vragen via bijvoorbeeld het onderwijs;
 • Meer vertrouwd contact te leggen met bewoners die leven in armoede door bijvoorbeeld 1 op 1 contact met een ambtenaar buiten het stadhuis te organiseren.

Voor elkaar klaarstaan en wederzijds respect zou meer gewaardeerd moeten worden

Een samenleving maken we met elkaar, een individu alleen kan hierin door zijn of haar gedrag het verschil maken. Dat kan bijvoorbeeld in positieve zin door als mantelzorger klaar te staan voor eenzame ouderen. Helaas kan dat ook in negatieve zin door een ander het gevoel te geven dat je er niet bij hoort. Dat zien we terug in discriminatie en respectloos reageren naar mensen. Eén van de groepen die hier veel mee te maken heeft is de LHBTI+ gemeenschap. Gelukkig zet de gemeente zich vol in voor deze groepen die worden lastiggevallen.

En daarom streeft Leefbaar Purmerend naar:

 • Extra voorlichtingslessen op basisscholen en middelbare scholen over discriminatie op afkomst, geloof, geslacht of seksuele voorkeur;
 • Het financieel ondersteunen van wijknetwerken voor ouderen om eenzaamheid tegen te gaan;
 • Extra waardering voor mantelzorgers door bijvoorbeeld aandacht te vragen van hun werkgever voor hun extra werkzaamheden of gratis kaartjes weg te geven voor het theater/P3.

Klaar voor de toekomst

De gemeente Purmerend is niet alleen een gemeente voor de huidige generatie. Juist daarom is het belangrijk dat we zo met onze stad omgaan dat deze ook voor de komende generaties nog een fijne plek blijft om te wonen en recreëren. Daarom kijkt Leefbaar Purmerend vooruit en denken wij bij beslissingen na over de gevolgen voor de toekomst.

Het behouden en planten van groen is wel zo duurzaam

In de gemeente Purmerend is het groen (bomen en planten) niet in alle wijken overvloedig aanwezig. En dat is niet onlogisch omdat veel mensen graag willen leven in onze mooie gemeente. Leefbaar Purmerend verliest daarentegen niet uit het oog dat groen in de leefomgeving erg belangrijk is en daarom ruimte verdient. Hierbij gaat het niet alleen om een fijne leefomgeving en persoonlijk welbevinden, maar vooral ook over de functie van groen voor het klimaat. Groen zorgt voor het afvangen van fijnstof, brengt zuurstof in de lucht en zorgt voor verkoeling. Kortom groen is belangrijk voor onze toekomst en daar moeten we zuinig op zijn.

En daarom streeft Leefbaar Purmerend naar:

 • Het beperken van het verlies van groen bij het realiseren van nieuwe bouwprojecten;
 • Waar groen verdwijnt moet minimaal net zoveel groen worden teruggeplaatst;
 • Onderzoek naar de extra mogelijkheden voor groen op daken en aan gevels;
 • Stimuleer dat bewoners tuinen zoveel mogelijk groen aanleggen door bijvoorbeeld gratis ophalen van tegels;
 • Bij de aanleg van (openbare) parkeerplaatsen zoveel mogelijk gebruik maken van groene tegels;
 • Rekening houden met de biodiversiteit door te kiezen voor gevarieerd groen.

Gebruik maken van de fiets als vervoersmiddel moet aantrekkelijker worden

Mobiliteit is één van de belangrijkste onderdelen als het gaat om de blik op de toekomst. Hoe komen we van A naar B zonder dat de uitstoot van ons vervoer te veel druk legt op ons klimaat. Daarom wordt in onze stad al veel gedaan aan het stimuleren van elektrisch vervoer door het plaatsen van openbare laadpalen. En door te streven naar zoveel mogelijk elektrisch openbaar vervoer bij de nieuwe ov-concessie. Leefbaar Purmerend vindt het daarbij belangrijk om maatregelen te nemen die met name stimuleren en niet om bijvoorbeeld de autobezitter te straffen. Het is volgens ons veel effectiever om het gebruik van bijvoorbeeld de fiets te stimuleren.

En daarom streeft Leefbaar Purmerend naar:

 • Meer ruimte voor de fiets en de elektrische fiets door de aanleg van bredere en beter toegankelijke fietspaden (in bijvoorbeeld de binnenstad);
 • Bij de realisatie van parkeervoorzieningen voor fietsen en auto’s voldoende rekening te houden met laadpalen;
 • Het gebruik van openbaar vervoer aantrekkelijker te maken door bijvoorbeeld een stadsbus te realiseren vanuit de gemeente of de ov-concessie.

 Onze gemeente verdient een visie op duurzame energie

De gemeente Purmerend wordt landelijk gezien als één van de koplopers in duurzame energie vanwege de relatief kleine hoeveelheid aardgasaansluitingen die onze gemeente kent. De meeste woningen zijn aangesloten op de stadsverwarming die haar energie haalt uit ‘gecertificeerde’ biomassa (houtafval van Staatsbosbeheer). Echter, Leefbaar Purmerend ziet deze brandstof voornamelijk als transitiebrandstof (een tussenoplossing) en wij vinden dat een stad die zich wil inzetten voor duurzame energie zich zou moeten richten op een echt duurzame energievoorziening (zoals bijvoorbeeld aardwarmte en biobrandstoffen) in de toekomst.

En daarom streeft Leefbaar Purmerend naar:

 • Een door de gemeenteraad vastgestelde toekomstvisie over duurzame energie in de nabije en verre toekomst;
 • Als gemeente blijven mee investeren in het afkoppelen van aardgasaansluitingen zodat het de inwoners niets hoeft te kosten;
 • De stadsverwarming moet een belangrijke partner worden om onderzoeken te doen naar toekomstige energieopwekking;
 • Gebruik te maken van organisaties en studenten uit de omgeving die kunnen meedenken over de energie van de toekomst.

Zowel voor duurzaamheid als voor verbruikskosten moet er meer worden ingezet op isolatie

Naast een visie op het verduurzamen van het energieaanbod zou er met name een grote winst kunnen worden behaald als de energievraag afneemt, zonder in te leveren op comfort. Juist daarom vinden wij isolatie belangrijk. Naast dat het minder gebruik maken van energie goed is voor het klimaat, kunnen de bewoners geld besparen als de energierekening omlaag gaat. Vooral veel oude woningen zijn nog slecht tot matig geïsoleerd en niet alle bewoners hebben de mogelijkheid om geld te investeren in woningisolatie.

En daarom streeft Leefbaar Purmerend naar:

 • Meer mogelijkheden voor bewoners om door middel van gemeenteleningen te investeren in isolatie in de eigen woning. Door dat renteloos te doen investeert de gemeente mee;
 • Projectmatig te gaan kijken naar wijken waar relatief weinig woningen geïsoleerd zijn, om voor die wijken een plan van aanpak op te kunnen stellen;
 • De lokale markt uit te dagen een partnerschap aan te gaan met geïnteresseerde bewoners;
 • De samenwerking met de woningbouwverenigingen te gebruiken om ook hen te helpen bij het isoleren van hun woningvoorraad.

Afvalscheiding moet worden gedaan door de afvalverwerker

In Purmerend is veel ingezet op het scheiden van afval. Veel mensen brengen bijvoorbeeld hun plastic afval en glas apart naar de containers die staan bij de winkelcentra. Ondanks dat steeds meer mensen hun afval scheiden gaat het scheidingspercentage van ons afval onvoldoende omhoog. Het is zonde voor ons klimaat en het zorgt voor een hogere afvalstoffenheffing. Deze heffing is kostendekkend en zou bij een hoger scheidingspercentage omlaag kunnen. Dat het percentage niet hoger wordt, heeft volgens Leefbaar Purmerend vaak niet te maken met onwil van de bewoners maar met de moeilijkheid die komt kijken bij het scheiden van plastic afval, niet al het plastic moet apart worden ingezameld hier zijn regels voor. Om die reden zou het goed zijn om de afvalverwerker ons afval te laten scheiden, het is beter voor het klimaat en de kosten van onze inwoners.

En daarom streeft Leefbaar Purmerend naar:

 • Afvalscheiding moet achteraf gebeuren door de afvalverwerker omdat dit leidt tot betere scheiding en lagere lasten.

Speerpunten

 • In Purmerend moet een buitenzwembad worden aangelegd
 • Er moet zoveel mogelijk worden gebouwd, mede voor specifieke groepen zoals jongeren en senioren
 • De hondenbelasting moet worden afgeschaft
 • Het niveau van het openbaar groen, fietspaden en wandelpaden moet worden verhoogd
 • Afvalscheiding moet achteraf gebeuren door de afvalverwerker omdat dit leidt tot betere scheiding en lagere lasten
 • De binnenstad moet beter bereikbaar worden voor bezoekers en er moeten genoeg parkeervoorzieningen worden gerealiseerd aan de rand van de binnenstad
 • Alle openbare ruimtes en gebouwen moeten goed toegankelijk worden
 • Er moet meer waardering worden gegeven aan mantelzorgers door bijvoorbeeld gratis een avondje uit
 • Stimuleer dat bewoners tuinen zoveel mogelijk groen aanleggen door bijvoorbeeld gratis ophalen van tegels
 • Naast preventie ook inzetten op harde en duidelijke aanpak van overlast en onveilige situaties